Ta witryna przechowuje pliki cookie na Twoim urządzeniu.
Możesz dowiedzieć się więcej o plikach cookie, których używamy w naszym Polityka prywatności.
Top
Indeks

I. Uwagi ogólne

1.1 Ogólne warunki stosowania

1.2 Postępowanie użytkownika

1.2.1 Ograniczone wykorzystanie materiałów chronionych prawem autorskim

1.3 Prawa wyłączne

1.4 Polityka w zakresie praw autorskich

1.4.1 Polityka własności intelektualnej

II. Bezpieczeństwo

2.1. Oświadczenie o ochronie prywatności

2.2. Kontroler danych

2.3. DANE OSOBOWE, OSOBY, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ ORAZ KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

2.3.1. Czym są dane osobowe?

2.3.2. Kim są osoby, których dane dotyczą?

2.3.3. Jak gromadzimy i jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?

2.3.4. W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane?

2.4. PODSTAWĘ I CZAS TRWANIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

2.4.1. Na jakiej podstawie BIZAY może traktować Państwa dane osobowe?

2.4.2. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

2.5. PODSTAWĘ I CZAS TRWANIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

2.5.1. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

2.6. PODSTAWĘ I CZAS TRWANIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

2.6.1. W jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo Państwa danych osobowych?

2.7. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

III. Głębokie gwarancje

3.1 Rozwiązanie umowy głębokiej

3.2 Odszkodowanie

3.3 Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi

3.4 Ograniczenie odpowiedzialności

3.5 Gwarancja satysfakcji

3.6. Kampanie promocyjne

3.6.1 Kampania na rzecz zaopatrzenia portu

3.6.2 Rabat dla nowych klientów

3.6.3 Wszystkie kampanie na rzecz zwycięstwa

3.6.4 Inne kampanie

IV. Warunki sprzedaży - Polityka wysyłki i zwrotów

4.1 Anulowanie zamówienia

4.2 Zwroty

4.3 Ceny

4.4 Wysyłka

4.5 Koszty wysyłki

4,6 Płatność

4.7 Odesłanie zarządzenia

4.8 Korekta błędów i nieścisłości

4.9 Fakturowanie

V. Obowiązujące prawo

5.1 Alternatywne metody rozstrzygania sporów

I. Uwagi ogólne
1.1 Ogólne warunki stosowania

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami użytkowania, ponieważ regulują one dostęp i korzystanie z tej strony internetowej. Każda osoba uzyskująca dostęp do strony internetowej BIZAY i/lub jej spółek zależnych (zwanych dalej "BIZAY") w sposób dorozumiany akceptuje warunki i zasady zawarte w niniejszych Ogólnych Warunkach Użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się z poniższymi warunkami, zalecamy, abyś zgłosił sytuację na adres e-mail BIZAY [email protected] i abyś nie korzystał z tej strony internetowej. Niniejsza strona zawiera grafikę, zdjęcia, obrazy, przykłady dokumentów, dzieła sztuki, teksty, czcionki, muzykę, narzędzia programowe i inne informacje (zwane dalej "treścią"), które są własnością BIZAY.

BIZAY może zmienić lub zmodyfikować stronę internetową, w tym usługi i treść, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. W celu zapewnienia większej świadomości praw i obowiązków użytkownika, zalecamy zapoznanie się z niniejszymi warunkami korzystania za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do tej strony internetowej.

BIZAY nie może zagwarantować, że:
 • Kreacje są zawsze unikalne i nie mają podobieństw i/lub są używane przez innych;
 • Projekt stworzony za pomocą naszych narzędzi twórczych nie narusza żadnych praw osób trzecich i/lub znaków towarowych.

Użytkownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność za korzystanie z niniejszej strony internetowej zgodnie z zasadami określonymi w niniejszych warunkach oraz zgodnie z przepisami obowiązującymi w Portugalii, w szczególności w odniesieniu do zasad handlu elektronicznego. Zgadzasz się, że nie będziesz używać tej strony internetowej do produkcji obraźliwych, nielegalnych, złośliwych, szkodliwych lub jakichkolwiek innych działań, które naruszają prawa innych osób, znaków towarowych lub firm.

BIZAY informuje, że akceptując niniejsze warunki, akceptują Państwo również warunki innych krajów, w których BIZAY działa na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Informuje również, że treść zasad i warunków wszystkich stron internetowych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym obecnych, jest całkowicie zbieżna, różniąc się jedynie w języku, w którym są one prezentowane. Niemniej jednak, w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami różnych krajów, w których działa BIZAY, BIZAY informuje, że wersja portugalska ma pierwszeństwo.

1.2 Postępowanie użytkownika
Użytkownik BIZAY, korzystając z niniejszej strony internetowej, zobowiązuje się do:
 1. Zarejestruj się na stronie internetowej, tworząc niepowtarzalny profil we własnym imieniu lub w imieniu osoby prawnej, o ile masz do tego uprawnienia, dostarczając prawdziwych informacji i powstrzymując się od tworzenia wielu profili lub w imieniu osób trzecich bez wystarczających uprawnień do reprezentacji;
 2. Nie należy przesyłać, pobierać, publikować, publikować, wysyłać pocztą elektroniczną ani w żaden inny sposób przekazywać treści:
  1. których charakter jest nielegalny, pornograficzny, podżegający do nienawiści, naruszający prawa związane z pornografią dziecięcą i seksualnym wykorzystywaniem nieletnich, dopuszczający lub zachęcający do niebezpiecznych praktyk, które mogą powodować fizyczne, psychiczne lub moralne szkody dla dzieci, które mogą być niewłaściwe z punktu widzenia rasy, pochodzenia etnicznego, społecznego, politycznego, prawnego, moralnego lub religijnego lub w inny sposób niewłaściwe lub które mogą być obraźliwe w stosunku do praw osób trzecich, w tym, bez ograniczeń, prawa do ochrony prywatności i własności intelektualnej;
  2. które mogą naruszać patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe, prawa autorskie, prawa własności intelektualnej lub wyłączne prawa jakiejkolwiek osoby. Aby nie było wątpliwości, Użytkownik może wnosić jedynie dzieła swojego autorstwa, a więc oryginały. Oznacza to, że Użytkownik nie może wykorzystywać wizerunków gwiazd lub produktów firm, obrazów, tekstów lub projektów graficznych, które zostały skopiowane z danej strony internetowej bez pisemnej zgody właściciela. Użytkownik nie może tworzyć "nowego" obrazu lub sloganu przy użyciu elementów obrazów lub cytatów, które zostały stworzone przez inne osoby;
  3. które stanowi lub zachęca do popełnienia przestępstwa lub nielegalnej działalności, narusza prawa jakiejkolwiek osoby lub narusza jakiekolwiek krajowe lub międzynarodowe prawo lub przepisy;
  4. która obejmuje przesyłanie niechcianych lub nieautoryzowanych materiałów reklamowych lub promocyjnych, niechcianej poczty, spamu, łańcuchów pocztowych lub innych form akwizycji;
  5. których informacje są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd;
  6. lub jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy komputerowe lub inne kody komputerowe, pliki lub programy generowane w celu przerwania, zniszczenia lub ograniczenia funkcjonalności oprogramowania, sprzętu komputerowego lub sprzętu telekomunikacyjnego;
 3. Nie wymuszać tożsamości jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, ani nie wprowadzać w błąd w relacjach Użytkownika z osobą fizyczną lub prawną w sposób niedokładny lub celowo niepoprawny;
 4. Nie zakłócać ani nie nadużywać strony internetowej ani żadnych usług, promocji lub zniżek, zasobów systemowych, kont, serwerów, sieci lub innych stron internetowych połączonych z naszą stroną internetową lub dostępnych za jej pośrednictwem, ani też nie narażać bezpieczeństwa takich stron internetowych;
 5. Nie należy używać ani fałszować niepublicznych obszarów strony internetowej, ani uzyskiwać do nich dostępu. Każdy Użytkownik, który uzyska dostęp, w sposób niewłaściwy i bez upoważnienia, do tych obszarów strony internetowej, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności prawnej;
 6. Nie należy przekazywać konta BIZAY Użytkownika innej osobie bez uprzedniej pisemnej zgody BIZAY;
 7. Nie kopiuj, nie zmieniaj ani nie rozpowszechniaj praw ani treści strony internetowej, usług lub narzędzi, ani znaków towarowych i praw autorskich BIZAY;
 8. Nie przechwytywać lub w inny sposób nie gromadzić informacji o Użytkownikach, w tym ich adresów e-mail, bez ich zgody.

BIZAY zastrzega sobie prawo do anulowania wszelkich kont Użytkowników utworzonych przez BIZAY bez obowiązku wypłaty odszkodowania Użytkownikowi w przypadku utworzenia fałszywych lub obraźliwych profili dotyczących prawa do reprezentacji lub w przypadku nadużycia w korzystaniu z serwisu lub kampanii promocyjnych, które obowiązują w dowolnym momencie.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że BIZAY nie przeprowadza wstępnej analizy przesłanych treści. W momencie składania zamówienia Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że BIZAY może dokonać przeglądu zamówienia i jego treści w celu zapewnienia zgodności z wytycznymi BIZAY i zgodności z warunkami niniejszej Umowy. BIZAY nie subskrybuje i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za treści przesyłane na stronę internetową przez żadnego z Użytkowników, ani za wyrażone na jej temat opinie, zalecenia lub porady. Nie ograniczając powyższego, BIZAY i osoby przez nią wyznaczone mają prawo do odmowy lub usunięcia, bez uprzedniego powiadomienia, wszelkich treści, które naruszają umowę lub które BIZAY uważa za w inny sposób niewłaściwe. W związku z tym Użytkownik BIZAY zobowiązuje się do analizy i ponoszenia wszelkiego ryzyka związanego z korzystaniem z wszystkich jego treści.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się być odpowiedzialnym za tworzenie i kompilację jego treści oraz, że ani BIZAY ani żadna inna strona zaangażowana w produkcję jakiegokolwiek produktu zawierającego takie treści nie przyjmuje takiej odpowiedzialności. Wyprodukowanie przez BIZAY jakiegokolwiek produktu wyświetlającego zawartość Użytkownika nie stanowi wskazania, że BIZAY zatwierdza daną zawartość, że zawartość ta jest zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa lub że Użytkownik jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności lub szkód wynikających z korzystania z zawartości.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że BIZAY może zachować lub przechowywać swoją zawartość, jak również ujawnić ją, jeśli jest to wymagane przez prawo, lub jeśli BIZAY rozumie, zgodnie z rozsądnymi kryteriami i zgodnie z naszą Polityką Ochrony Prywatności, że taka konserwacja, przechowywanie lub ujawnienie jest konieczne.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jest odpowiedzialny za wszelkie działania i komunikaty dokonywane za pośrednictwem jego konta. BIZAY nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za treści zamieszczane lub w inny sposób przekazywane przez lub do Użytkownika lub przez lub do osób trzecich. Oznacza to, że BIZAY nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, zniesławienie, zniesławienia, zniewagi, oszczerstwa, kłamstwa, podróbki, obsceniczności, pornografię lub bluźnierstwo, z którymi może się zetknąć Użytkownik lub osoby trzecie. Użytkownik zobowiązuje się zrzec się wszelkich roszczeń wobec BIZAY, usługodawców, agentów i pracowników z tytułu strat, szkód i obrażeń, które dotyczą komunikacji, treści lub materiałów zawartych na stronie internetowej. Użytkownik zobowiązuje się ponadto do zwolnienia BIZAY z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia i wydatki, w tym uzasadnione honoraria prawników, wynikające z lub wynikające z naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek postanowień niniejszej Umowy.

1.2.1 Ograniczone wykorzystanie materiałów chronionych prawem autorskim

Należy podkreślić, że klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści, które zamieszcza, za treści, które tworzy w edytorze produktu dostępnym na stronie internetowej BIZAY oraz za treści, o których wykorzystanie w usługach "powielania wzorów" i "custom design". Oznacza to, że klient zapewnia sobie prawa do obrazów, grafiki, czcionek, tekstu i innych materiałów zawartych w produktach. Przesyłając projekt, korzystając z edytora produktu udostępnionego na stronie internetowej BIZAY lub żądając "replikacji projektu" lub usług "custom design", zgadzasz się, że nie będziesz umieszczać w produktach tekstu, czcionek, obrazów, rysunków, znaków towarowych, znaków usługowych ani żadnych innych materiałów chronionych prawami autorskimi osób trzecich, chyba że uzyskasz odpowiednią zgodę od właścicieli. Klient gwarantuje, że produkty nie naruszają żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, praw do wizerunku lub prywatności, oraz że nie zniesławi osób trzecich. Ponadto użytkownik gwarantuje, że posiada wszelkie prawa lub pozwolenia niezbędne do włączenia materiałów stron trzecich do swoich produktów, w tym materiałów stron trzecich udostępnionych w ramach usługi projektowej strony trzeciej. Użytkownik gwarantuje, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia, pozwolenia i prawa do złożenia zamówienia za pośrednictwem tej strony internetowej i upoważnia BIZAY do wytwarzania produktów w jego imieniu. Klient udziela BIZAY prawo do kopiowania, modyfikowania, tworzenia dzieł pochodnych i wektora dowolnej treści przekazanej przez klienta w celu realizacji zamówienia. Ponadto klient gwarantuje, że posiada wystarczające prawa umożliwiające BIZAY kopiowanie, modyfikowanie, tworzenie dzieł pochodnych i wektorów wszelkich treści zamieszczonych w celu realizacji zamówienia.

1.3 Prawa wyłączne

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że wszelkie treści zawarte lub rozpowszechniane w witrynie lub za jej pośrednictwem przez BIZAY, jej reklamodawców lub inne osoby trzecie są chronione znakami towarowymi, znakami usługowymi, patentami, prawami autorskimi lub innymi prawami wyłącznymi. Użytkownik nie może wykorzystywać ani rozpowszechniać żadnych treści otrzymanych za pośrednictwem strony internetowej bez zgody BIZAY lub właściciela treści.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że strona internetowa i wszelkie oprogramowanie udostępnione lub używane w związku z tą stroną internetową zawierają informacje zastrzeżone i poufne, które są chronione prawami własności intelektualnej i innymi prawami.

Z zastrzeżeniem przestrzegania przez Użytkownika warunków niniejszej Umowy, BIZAY udziela Użytkownikowi niewyłącznej i niezbywalnej licencji na korzystanie z oprogramowania wyłącznie w zakresie niezbędnym do korzystania z niniejszej strony internetowej i liczy na zobowiązanie Użytkownika do nie modyfikowania, nie wypożyczania, nie przydzielania, nie sprzedawania, nie sprzedawania, nierozpowszechniania ani nie tworzenia dzieł pochodnych w oparciu o stronę internetową lub oprogramowanie, w całości lub w części.

BIZAY udziela Użytkownikowi niewyłącznej, odwołalnej i ograniczonej licencji na korzystanie z treści i narzędzi, obrazów i zdjęć produktów BIZAY w celu promocji i reklamy strony internetowej, do której Użytkownik musi zawsze dołączyć odpowiednie odniesienie do autora tej samej treści oraz link do strony BIZAY. BIZAY zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia niniejszej licencji w dowolnym momencie.

1.4 Polityka w zakresie praw autorskich

Znaki wyróżniające BIZAY, obrazy produktów i marki nie mogą być używane w odniesieniu do produktów lub usług, które nie należą do BIZAY, w jakikolwiek sposób, który mógłby spowodować zamieszanie wśród klientów lub w jakikolwiek sposób, który dyskredytuje lub szkodzi reputacji BIZAY. Wszystkie inne marki nienależące do BIZAY, które pojawiają się na tej stronie internetowej, są własnością ich odpowiednich właścicieli, którzy mogą lub nie być związani z BIZAY, być lub nie być powiązani z BIZAY, lub być lub nie być sponsorowane przez BIZAY.

Niniejsza strona i cała jej zawartość jest własnością BIZAY, która jest właścicielem odpowiednich praw autorskich lub jest własnością stron, które udzieliły BIZAY licencji na korzystanie z takiej własności.

Przechowywanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, rozpowszechnianie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie treści jest wyraźnie zabronione, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych warunkach użytkowania. BIZAY zastrzega sobie prawo do dodawania, usuwania lub modyfikowania części treści w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia.

1.4.1 Polityka własności intelektualnej

Własność intelektualna popierana przez BIZAY powstaje, gdy pewien pomysł staje się czymś namacalnym. Własność intelektualna może być znakiem towarowym, patentem na wynalazek, wzorem przemysłowym lub innym rodzajem twórczości i może być legalnie nabyta. BIZAY szanuje prawa własności intelektualnej osób trzecich. BIZAY może zamknąć konta Użytkowników, którzy naruszają lub mogą naruszać prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej osób trzecich.

Jeżeli Użytkownik rozumie, że jego zawartość została skopiowana w sposób, który mógłby spowodować naruszenie praw autorskich i/lub znaków towarowych, proszony jest o powiadomienie BIZAY oraz o dostarczenie następujących informacji ("Powiadomienie"):

 1. Elektroniczny lub ręczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich/znaku towarowego;
 2. Opis dzieła chronionego prawem autorskim i/lub znaku towarowego, który został rzekomo naruszony;
 3. Adres, numer telefonu i adres e-mail Użytkownika;
 4. Oświadczenie Użytkownika, że w jego opinii w dobrej wierze, sporne wykorzystanie nie zostało autoryzowane przez właściciela praw autorskich/marki, jego agenta lub prawo;
 5. Oświadczenie Użytkownika, wydane pod karą krzywoprzysięstwa, że powyższe informacje zawarte w Powiadomieniu są dokładne i że Użytkownik jest upoważniony do działania w imieniu odpowiedniego właściciela praw autorskich/marki.

Również w tym kontekście i po dostosowaniu do naszej usługi Print on Demand (POD), polityką BIZAY jest odebranie przywilejów każdemu Użytkownikowi, który wielokrotnie narusza prawa autorskie poprzez natychmiastowe zgłoszenie tego naruszenia BIZAY przez właściciela praw autorskich lub przedstawiciela prawnego. Bez uszczerbku dla powyższego, jeśli uważasz, że Twój utwór został skopiowany i opublikowany w usługach lub wykorzystany w książce w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich, musisz przekazać BIZAY informacje określone w naszej polityce własności intelektualnej.

Należy pamiętać, że procedura ta ma na celu wyłącznie powiadomienie BIZAY o wystąpieniu naruszenia praw autorskich lub znaków towarowych przez Użytkownika. W związku z tym można się z nami skontaktować pod adresem: [email protected]

II. Bezpieczeństwo
BIZAY wdrożył kilka środków fizycznych, elektronicznych i proceduralnych w celu ochrony prywatności użytkownika przy jednoczesnym zachowaniu jego danych osobowych.
2.1. OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

BIZAY jest zastrzeżonym znakiem towarowym, pod którym działa spółka handlowa Binary Subject, S.A. z siedzibą w Hipólito Center Park, Fração F, 2.º A, Bairro Arenes, 2560-628, Torres Vedras.

Dla BIZAY ważna jest prywatność Twoich danych. Dlatego też doceniamy zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyliście. W związku z tym BIZAY wdrożył różne środki fizyczne, elektroniczne i proceduralne w celu ochrony Państwa prywatności, przy jednoczesnym zachowaniu Państwa danych osobowych, jak również gwarantujemy, że Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z ich celami i prawami ustanowionymi przez prawo, kierując się istniejącymi zasadami prawnymi w dziedzinie prywatności i ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ("PKBR") - oraz innymi mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych, w tym przepisami krajowymi uzupełniającymi PKBR. Dlatego też stworzyliśmy niniejszą politykę prywatności, aby zapewnić, że wiesz, jakie informacje zbieramy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich naszych klientów i osób odwiedzających naszą stronę internetową, zarówno tych obecnych, jak i tych z przeszłości. W związku z tym, kiedy odwiedzasz i/lub korzystasz z naszej strony internetowej, powinieneś przeczytać i zaakceptować warunki naszej Polityki Prywatności, zobowiązując się do przestrzegania jej i wszystkiego, co określono poniżej.

W niniejszej polityce prywatności wyjaśniono warunki, w jakich traktowane są wszystkie dane osobowe, które nam Państwo podają, kiedy odwiedzają Państwo i/lub korzystają z naszej strony internetowej. Wszelkie dane osobowe, których możemy zażądać od Państwa jako odwiedzających i/lub użytkowników naszej strony internetowej, będą traktowane zgodnie z polityką prywatności BIZAY i nie będą udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków określonych w tej samej polityce prywatności.

Korzystając z naszej strony internetowej, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie, ujawnianie i wykorzystywanie jego danych zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności i akceptuje jej warunki.

Niniejsza polityka prywatności nie ma zastosowania do Państwa danych osobowych, gdy stają się one widoczne dla osób trzecich w związku z udostępnianiem danych osobowych, które są ujawniane podczas korzystania z niektórych funkcji oferowanych przez naszą stronę internetową, takich jak zamieszczanie komentarzy lub wiadomości na stronie internetowej. W związku z tym, jeżeli komentarz lub wiadomość Użytkownika zawiera dane osobowe i jest publikowana przez Użytkownika na publicznie dostępnej stronie, dane te mogą być odnotowane przez osoby trzecie i w konsekwencji Użytkownik może otrzymywać od nich niechciane wiadomości. Treści lub dane, które Użytkownik przesyła na naszą stronę internetową, które są widoczne dla osób trzecich, nie są uważane za dane osobowe podlegające niniejszej polityce prywatności i podlegają polityce prywatności osób trzecich. Użytkownik powinien zawsze zachować ostrożność przy publikacji tych danych.

BIZAY zastrzega sobie prawo do okresowego przeglądu i modyfikacji niniejszej polityki prywatności w celu jej ulepszenia poprzez opublikowanie zmienionej wersji na swojej stronie internetowej. Zachęcamy również do okresowego sprawdzania i przeglądania niniejszej polityki prywatności, tak abyś wiedział o wprowadzonych zmianach.

BIZAY informuje, że akceptując niniejszą politykę prywatności, akceptują Państwo również politykę prywatności innych krajów, w których BIZAY działa w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Należy również pamiętać, że treść polityki prywatności wszystkich stron internetowych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym obecnych, jest całkowicie zbieżna i różni się tylko w języku, w którym są one prezentowane. Niemniej jednak, w przypadku rozbieżności pomiędzy polityką prywatności różnych krajów, w których działa, BIZAY informuje, że wersja portugalska powinna mieć pierwszeństwo.

2.2. KONTROLER DANYCH

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych swoich klientów i/lub potencjalnych klientów jest Podmiot Binarny, S.A., zarejestrowany w Biurze Rejestru Handlowego z niepowtarzalnym numerem rejestracyjnym i osobą prawną 509.980.422. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt za pomocą następujących środków: Adres: Hipólito Center Park, Fração F, 2.º A, Bairro Arenes, 2560-046 Torres Vedras Telefon : [●] Email : [email protected]

2.3. DANE OSOBOWE, OSOBY, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ ORAZ KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH
2.3.1. Czym są dane osobowe?

Zgodnie z warunkami RGPD, Danymi osobowymi są wszelkie informacje, o jakimkolwiek charakterze i na jakimkolwiek nośniku, odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobę uznaje się za możliwą do zidentyfikowania, jeżeli można ją zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, na przykład za pomocą jej nazwiska, numeru identyfikacyjnego, danych dotyczących lokalizacji, identyfikatora elektronicznego lub innych elementów umożliwiających identyfikację tej osoby fizycznej.

2.3.2. Kim są osoby, których dane dotyczą?

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy danych osobowych, które otrzymujemy w ramach naszych relacji biznesowych z klientami, potencjalnymi klientami lub dostawcami, w ramach zgodności z obowiązującymi zobowiązaniami prawnymi, jak również danych osobowych użytkowników naszej witryny.

2.3.3. Jak gromadzimy i jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?

W tej części polityki prywatności, BIZAY zamierza opisać kategorie informacji zbieranych przez Ciebie.

Informacje zbierane automatycznie przez BIZAY:
Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, automatycznie gromadzimy informacje dotyczące Twoich transakcji i Twojego korzystania z tej samej strony internetowej.

Jeśli jesteś zarejestrowanym klientem BIZAY lub jeśli korzystasz z edytora produktu, dane zbierane automatycznie zostaną dołączone do Twoich danych osobowych.

Celem tego zbierania informacji jest przeprowadzenie wewnętrznych badań prowadzonych przez BIZAY w celu poznania interesów i preferencji użytkowników, aby lepiej zrozumieć ich potrzeby i priorytety, a tym samym poprawić jakość świadczonych usług. BIZAY może również wykorzystywać te informacje do przekazywania wiadomości z platformy, promocji, zniżek i innych informacji, które są uważane za interesujące dla użytkownika.

Automatycznie zbierane informacje:
Użytkownik może przekazać nam pewne informacje umożliwiające identyfikację osoby, gdy

 • Zarejestruj się na konto BIZAY;
 • Skorzystaj z edytora produktu;
 • Zamów produkty lub bony upominkowe;
 • Poproś o pomoc techniczną dla klienta lub wyślij nam jakąkolwiek inną wiadomość;
 • Weź udział w loteriach lub konkursach;
 • Zapisujesz się, aby otrzymywać oferty specjalne lub je otrzymujesz;
 • Zapisz się, aby otrzymywać biuletyny, powiadomienia e-mail i oferty specjalne;
 • Odpowiada na zapytania;
 • Wypełnij umowę przedstawicielską BIZAY;
 • Wypełnij nasze nowe broszury dla klientów;
 • Inne sytuacje, w których Użytkownicy dobrowolnie i spontanicznie przekazują swoje dane osobowe do BIZAY;

Wszystkie dane niezbędne do formalizacji, realizacji i zarządzania zleconymi usługami mogą być gromadzone, w tym, ale nie wyłącznie:

 • Dane kontaktowe: nazwa; adres; adres; e-mail; telefon/mobilny; adres rozliczeniowy; adres wysyłki;
 • Dane osobowe: numer karty obywatela/identyfikacyjnej; numer podatnika; dane konta bankowego; stan cywilny; zawód; jednostka zatrudnienia;
 • Dane identyfikacyjne: numer klienta; numer umowy;
 • Historia klienta: wskaźnik zadowolenia klienta; świadczone usługi; świadczone usługi lokalne; historia zakupów i płatności;
 • Inne: szczegóły dotyczące urządzeń; adresy IP;
 • Należy pamiętać, że użytkownik może również przekazać nam te informacje o innych osobach, w tym ich adresy e-mail i numery telefonów, w przypadku wysłania produktu pocztą elektroniczną do znajomego, przesłania go na stronę internetową lub do naszych promocji, lub zakupu produktów poprzez wprowadzenie informacji o znajomym.

Cookies:
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie i inne pliki podobne do plików cookie w celu poprawy jakości strony internetowej i świadczonych na Państwa rzecz usług. Pliki cookie używane przez BIZAY na wszystkich jej stronach internetowych nie gromadzą danych osobowych, które pozwalają na identyfikację użytkownika, zachowując jedynie informacje ogólne, a mianowicie formę i/lub miejsce dostępu użytkownika oraz sposób, w jaki strony internetowe są wykorzystywane. Pliki cookie przechowują wyłącznie informacje związane z preferencjami Użytkownika. Pliki cookie wykorzystywane przez naszą stronę internetową zostały opisane poniżej:

 1. Ciasteczka stałe: Są to pliki cookie, które są zapisywane w przeglądarce Państwa elektronicznych urządzeń dostępowych (komputer, telefon komórkowy i tablet) i są używane przy każdej kolejnej wizycie na stronie BIZAY. Są one zazwyczaj wykorzystywane do kierowania nawigacji do zainteresowań użytkownika, co pozwala nam na świadczenie bardziej spersonalizowanych usług;
 2. Pliki cookie sesji: Są to tymczasowe pliki cookie, które pozostają w pliku cookie przeglądarki do momentu opuszczenia strony internetowej, więc nie ma rejestracji na dysku twardym użytkownika. Informacje zbierane przez te pliki cookie służą do analizy schematów ruchu na stronie, co pozwala nam na identyfikację problemów i zapewnienie lepszych wrażeń podczas przeglądania stron;
 3. Pliki cookie do analizy: Są to pliki cookie, które nie gromadzą ani nie przechowują danych osobowych użytkownika (np. nazwiska lub adresu) i dlatego nie mogą być używane do identyfikacji użytkownika. Wręcz przeciwnie, składają się one z plików cookie, które umożliwiają ilościowe określenie liczby użytkowników oraz przeprowadzenie pomiaru i analizy statystycznej sposobu korzystania przez użytkowników z oferowanych usług. Dzięki temu BIZAY może analizować nawigację na swojej stronie internetowej, w celu poprawy zaopatrzenia w produkty lub usługi, które Państwu oferujemy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie używanych przez BIZAY, radzimy przeczytać naszą Politykę dotyczącą plików cookie.

2.3.4. W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane?

Rejestrując się jako Użytkownik, Użytkownik upoważnia BIZAY do wykorzystania danych osobowych, które zostały mu przekazane:

 • Zaproponuj funkcje i funkcjonalność strony internetowej;
 • Zaspokajanie próśb Użytkownika o produkty i usługi;
 • Wynagrodzenie za dochody uzyskane za pomocą modelu BIZAY (model prowizji);
 • Komunikowanie się z Użytkownikiem o statusie jego zamówień i innych próśb o informacje związane z naszymi produktami i usługami;
 • Wyślij Użytkownikowi informacje o naszych produktach i usługach;
 • Wewnętrzne cele biznesowe, takie jak analiza danych, audyty itp;
 • Pomoc BIZAY, aby utworzyć bardziej odpowiednie treści dla użytkownika;
 • Informowanie Użytkownika o wynikach loterii, konkursów i innych promocji;

BIZAY używa adresu e-mail podanego przez Ciebie do komunikowania się z Tobą na temat Twojego konta i wysyłania pewnych wiadomości ostrzegawczych, jak również do wysyłania od czasu do czasu wiadomości marketingowych i powiadomień. Możesz zrezygnować z subskrypcji z komunikacji na swoim koncie klikając na link rezygnacji z subskrypcji znajdujący się w stopce wszystkich wiadomości e-mail BIZAY.

Rezygnacja z otrzymywania wiadomości od BIZAY nie będzie już dłużej otrzymywać wszystkich naszych informacji o naszych produktach i usługach, wynikach naszych loterii, konkursach i promocjach, ale, tymczasowo, mogą Państwo nadal otrzymywać wiadomości e-mail dotyczące Państwa konta klienta w BIZAY. Ta funkcja jest sprawdzana i wkrótce, gdy tylko zrezygnujesz z subskrypcji, nie będziesz już otrzymywać żadnych informacji od BIZAY.

Użytkownicy BIZAY mogą polecić znajomym/rodzinie otrzymywanie wiadomości od BIZAY. BIZAY zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych referencyjnych dostarczonych przez osobę polecającą do celów marketingowych, o ile nie zezwolono inaczej.

Będziemy wykorzystywać informacje nieosobiste do monitorowania korzystania i działania strony internetowej, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak ludzie korzystają z tej strony internetowej i w ten sposób ulepszyć nasze produkty i usługi, a także znacząco poprawić komfort korzystania z naszej strony internetowej.

2.4. PODSTAWĘ I CZAS TRWANIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
2.4.1. Na jakiej podstawie BIZAY może traktować Państwa dane osobowe?

Ogólnie rzecz biorąc, zbierane dane osobowe są przeznaczone do zarządzania stosunkiem umownym, świadczenia usług objętych umową, adekwatności naszych usług do Państwa potrzeb i zainteresowań oraz do tego, abyśmy mogli informować Państwa o naszych wydarzeniach i naszych usługach/produktach.

Zgodnie z warunkami PKBR przetwarzanie danych osobowych musi mieć podstawę prawną, która legitymizuje takie przetwarzanie, którym może być między innymi:

 • Zgoda: gdy masz wyraźną zgodę - pisemną, ustną lub poprzez zatwierdzenie opcji - i uprzednią zgodę, a zgoda ta jest wolna, świadoma, konkretna i jednoznaczna. Przykładem może być zgoda na wysyłanie bezpośrednich wiadomości marketingowych, profilowanie, nagrywanie rozmów;
 • Wykonanie umowy i należyta staranność przed zawarciem umowy: w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia, wykonania i zarządzania umową zawartą z BIZAY, np. w celu korzystania ze strony internetowej, wniosków o udzielenie informacji, przygotowania propozycji usług, świadczenia usług, zarządzania kontaktami/zastępstwami, fakturowania/odbioru/płatności;
 • Zgodność z obowiązkami prawnymi: w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega BIZAY, takiego jak przekazywanie danych organom ścigania, sądowym, podatkowym lub regulacyjnym;
 • Uzasadniony interes: gdy przetwarzanie danych osobowych odpowiada uzasadnionemu interesowi Głębokiej Ligi lub stron trzecich, takiemu jak poprawa jakości usług, wykrywanie oszustw, gdy przyczyny ich wykorzystania muszą mieć pierwszeństwo przed prawami podmiotu danych.
2.4.2. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań umownych i prawnych. Istnieją przypadki, w których prawo wymaga przetwarzania i przechowywania danych przez minimalny okres, a mianowicie przez 10 lat w przypadku danych wymaganych do celów informacyjnych dla organu podatkowego, do celów księgowych, podatkowych lub handlowych. W innych przypadkach przechowujemy Państwa dane tylko tak długo, jak jest to konieczne do celu, dla którego zostały zgromadzone lub, jeśli w ogóle, tak długo, jak jest to dozwolone przez Krajową Komisję Ochrony Danych (CNPD). Po osiągnięciu maksymalnego okresu przechowywania Państwa dane osobowe będą nieodwracalnie anonimizowane (dane anonimowe mogą być przechowywane) lub zniszczone w bezpieczny sposób.

Jednakże w przypadku braku szczególnego obowiązku prawnego dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane i zachowane oraz zawsze zgodnie z prawem, wytycznymi i decyzjami CNPD. W kontekście nagrywania rozmów i zgodnie z autoryzacją regulacyjną, BIZAY będzie przechowywał nagrania na dowód transakcji handlowej i komunikacji w kontekście stosunku umownego przez okres ważności umowy uzgodniony między stronami plus okres przedawnienia i wygaśnięcia, który wynosi 6 miesięcy.

BIZAY może również nagrywać i zatrzymywać rozmowy w celu monitorowania jakości usług i na podstawie zgody Klienta, ale w tym celu rozmowy będą zatrzymywane tylko przez maksymalny okres 30 dni.

W odniesieniu do nadzoru wideo swoich pomieszczeń, BIZAY będzie przechowywał nagrania obrazu i związane z nimi dane osobowe tylko przez maksymalny okres 30 dni.

BIZAY może przechowywać inne dane osobowe przez okres dłuższy niż czas trwania stosunku umownego, albo na podstawie Państwa zgody, albo w celu zapewnienia praw lub obowiązków związanych z umową, albo dlatego, że mają Państwo uzasadnione interesy, na których można je oprzeć, ale zawsze na okres ściśle niezbędny do osiągnięcia odpowiednich celów i zgodnie z wytycznymi i decyzjami CNPD.

2.5. DZIELENIE SIĘ DANYMI OSOBOWYMI
2.5.1. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Co do zasady, BIZAY nie udostępnia Państwa danych osobowych innym osobom lub firmom niepowiązanym bez Państwa zgody. BIZAY dostarcza jednak dane swoim agentom i dostawcom usług oraz innym zaufanym dostawcom usług w ograniczonych celach, takich jak:

 • Realizacja zamówień klientów i obsługa transakcji kartami kredytowymi;
 • Oferta niektórych produktów i usług;
 • Świadczenie usług w zakresie obsługi klienta;;
 • Zarządzanie informacjami w naszym imieniu;
 • Poprawę charakterystyki i funkcjonalności strony internetowej.

W takich przypadkach wymagamy, aby osoby te zobowiązały się do wykorzystania danych wyłącznie do celów, dla których je udostępniamy i zgodnie z naszą polityką prywatności. Partnerzy są prawnie i umownie zobowiązani do przestrzegania polityki prywatności BIZAY.

Rejestrując się na stronie internetowej, rejestrując się na potrzeby promocji (np. loterii lub konkursu) lub usługi, które świadczymy wraz z osobą trzecią, Użytkownik wyraża zgodę na udostępnianie danych (takich jak imię i nazwisko, adres e-mail i aktywność konta) takim osobom trzecim, pod warunkiem, że jest to należycie upoważnione przez Użytkownika.

BIZAY zapewnia swoim dostawcom imię i nazwisko oraz miasto/dzielnica/kraj zamieszkania klientów BIZAY, którzy zakupili produkty BIZAY od tego dostawcy. BIZAY może również ujawnić dane klienta (w tym nazwę użytkownika, adresy, numer telefonu i aktywność konta) w każdym przypadku, gdy według własnego uznania uzna, że takie ujawnienie jest konieczne lub właściwe dla:

 • Przestrzegać prawa;
 • Przestrzegać wezwań do stawiennictwa, nakazów sądowych, nakazów sądowych, dochodzeń rządowych lub innych aktów prawnych;
 • Egzekwowanie lub egzekwowanie warunków któregokolwiek z naszych Użytkowników lub umów licencyjnych;
 • Prowadzić dochodzenia lub odpowiadać na zarzuty oszustwa, naruszenia praw własności intelektualnej lub innych nielegalnych działań;
 • Prowadzenie dochodzeń w przypadkach nadużyć finansowych lub podobnych zarzutów;
 • Chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo BIZAY i naszych Użytkowników lub osób trzecich;
 • Chronić operacje BIZAYine;
 • Pozwól, aby BIZAY uruchomił dostępne środki zaradcze lub ograniczył szkody, jakie może ponieść;

Możesz uzyskać dostęp do stron internetowych osób trzecich bezpośrednio z naszej strony internetowej. Niniejsza polityka prywatności nie ma jednak zastosowania, gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych osób trzecich. BIZAY nie może kontrolować, w jaki sposób osoby trzecie wykorzystują dane osobowe, które im udostępniasz, dlatego też należy dokładnie zapoznać się z polityką prywatności odwiedzanej strony internetowej osoby trzeciej przed jej wykorzystaniem lub ujawnieniem danych osobowych dostawcy usług.

W ramach BIZAY, pracownicy, którzy potrzebują swoich danych, aby spełnić zobowiązania umowne/przedumowne i prawne, mają dostęp do Twoich danych.

BIZAY może również przetwarzać dane poza Portugalią i Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), gdzie przepisy o ochronie danych mogą zapewniać mniejszą ochronę niż w Portugalii i EOG. Jednakże, będą Państwo korzystać z mechanizmów bezpieczeństwa opisanych poniżej.

2.6. BEZPIECZEŃSTWO

Za każdym razem, gdy otwierasz konto na stronie BIZAY, jesteś proszony o wybranie hasła w celu zapewnienia ochrony Twoich danych, jak również o podanie adresu e-mail.

Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła i konta Użytkownika, a także za wszelkie czynności wykonywane przy użyciu swojego hasła lub konta Użytkownika. Użytkownik może zmieniać swoje hasło dowolną ilość razy, postępując zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w tym celu w swojej strefie osobistej.

Użytkownik zobowiązuje się do

 1. Niezwłocznie powiadomić BIZAY o każdym nieautoryzowanym użyciu konta użytkownika lub innym naruszeniu bezpieczeństwa;
 2. Upewnij się, że konto użytkownika zostało zamknięte na koniec każdej sesji.

BIZAY nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania przez Użytkownika niniejszej klauzuli.

2.6.1. W jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo Państwa danych osobowych?

Przy zamawianiu lub uzyskiwaniu dostępu do informacji o koncie, stosujemy odpowiednie i ogólnie przyjęte techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony wszystkich gromadzonych przez nas informacji o użytkowniku.

Ponadto, jak wspomniano powyżej, dane na koncie Użytkownika BIZAY są chronione hasłem w celu zapewnienia prywatności i bezpieczeństwa Użytkownika. Użytkownik musi zawsze podejmować działania w celu ochrony poufności wybranego przez siebie hasła, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi do swojego hasła i do swojego komputera.

Użytkownik może zdecydować się nie podawać BIZAY pewnych informacji, ale może to spowodować niemożność korzystania z niektórych funkcji naszej strony internetowej, ponieważ takie informacje mogą być niezbędne dla Użytkownika:

 1. Zarejestruj się jako członek;
 2. Weź udział w konkursie, promocji, ankiecie lub loterii;
 3. Zadaj pytanie;
 4. Lub rozpocząć inne transakcje na naszej stronie internetowej.

Ponadto funkcja BIZAY zapobiega nieupoważnionemu dostępowi lub ujawnieniu danych poprzez zastosowanie różnych środków bezpieczeństwa, w tym szyfrowania i narzędzi uwierzytelniania, w celu ochrony i utrzymania bezpieczeństwa, integralności i dostępności danych osobowych użytkownika. Podkreślamy następujące działania:

 1. Środki bezpieczeństwa fizycznego:
  1. Ochrona obiektu: Wejście do obiektów (w tym podwykonawców) jest ograniczone do pracowników oraz, w wyjątkowych przypadkach, do osób odpowiednio upoważnionych przez BIZAY.
  2. Kamery nadzoru wideo, zapewniające fizyczne bezpieczeństwo pracowników i dokumentów;
  3. Istnieje polityka ochrony danych, zapisana w BIZAY Code of Conduct, która ma zastosowanie do wszystkich pracowników.
 2. Logiczne środki bezpieczeństwa:
  1. Dostęp do systemów komputerowych jest chroniony loginem i hasłem, z różnymi poziomami bezpieczeństwa i musi być okresowo zmieniany;
  2. Cała sieć komputerowa BIZAY jest chroniona przez oprogramowanie antywirusowe, zapory ogniowe i monitorowanie zainstalowanego oprogramowania;
  3. Stosowanie oświetlenia półprzewodnikowego w domenie;
  4. Wykorzystanie technologii szyfrowania przy gromadzeniu lub przekazywaniu poufnych danych.
2.7. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

BIZAY, zgodnie z przepisami RGPD, gwarantuje osobom, których dane osobowe dotyczą, następujące prawa:

 1. Prawo dostępu: prawo do uzyskania informacji o tym, które dane osobowe są przetwarzane, jakie są cele przetwarzania, jakie są między innymi okresy przechowywania.
 2. Prawo do sprostowania: prawo do żądania sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, takich jak adres, NIF, e-mail, kontakty telefoniczne lub inne.
 3. Prawo do zapomnienia: prawo do uzyskania zapomnienia Twoich danych osobowych, o ile nie ma uzasadnionych podstaw do ich zachowania, np. w przypadkach, w których BIZAY jest zobowiązany do zatrzymania danych w celu wypełnienia obowiązku prawnego lub z powodu toczącego się postępowania sądowego.
 4. Prawo do Przenośności: prawo do otrzymywania danych, które nam przekazałeś w formacie cyfrowym, w formacie aktualnego użytku i automatycznego odczytu.
 5. Prawo do ograniczenia: prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w formie: (i) zawieszenie przetwarzania lub (ii) ograniczenie zakresu przetwarzania do pewnych kategorii danych lub celów przetwarzania.
 6. Prawo do wycofania zgody lub prawa do sprzeciwu: prawo do sprzeciwienia się lub wycofania zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych oparte wyłącznie na takiej zgodzie, np. w przypadku przetwarzania danych do celów marketingowych, pod warunkiem, że nie istnieją uzasadnione interesy, które przeważają nad ich interesami, prawami i wolnościami, np. obrona prawa w postępowaniu sądowym.
 7. Prawo do złożenia skargi: prawo do złożenia skargi do krajowego organu nadzorczego, CNPD.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszą Polityką Prywatności, jak również z korzystaniem z wyżej wymienionych praw (na przykład dotyczących rodzaju przechowywanych danych lub jeśli chcesz uzyskać kopię, poprosić o usunięcie lub modyfikację takich danych), należy skontaktować się z nami na adres e-mail [email protected] .

Po otrzymaniu dokumentów potwierdzających tożsamość Użytkownika, przekażemy Ci dane, a Użytkownik może zażądać usunięcia, poprawienia lub zmiany wszystkich lub jakichkolwiek danych.

O ile nie określono inaczej, aktualna polityka prywatności BIZAY ma zastosowanie do wszystkich informacji, które BIZAY przechowuje o Tobie i Twoim koncie.

III. Głębokie gwarancje
3.1 Rozwiązanie umowy głębokiej

Użytkownik zgadza się, że BIZAY może, według własnego uznania, rozwiązać niniejszą Umowę, w tym, bez ograniczeń, anulować swoje hasło, konto (lub jakąkolwiek jego część) lub korzystać z Witryny, oraz usunąć i usunąć wszelkie treści, za pomocą których Użytkownik wniósł wkład do Witryny, w dowolnym czasie, z uzasadnieniem lub bez.

BIZAY może również, według własnego uznania i w dowolnym momencie, nie udostępnić strony internetowej lub jej części, z powiadomieniem lub bez. Użytkownik zgadza się, że jakiekolwiek zakończenie dostępu do Strony Internetowej na mocy któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy może nastąpić bez uprzedzenia oraz przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że BIZAY może, ze skutkiem natychmiastowym, wyłączyć lub usunąć swoje konto i wszystkie pliki i związane z nimi informacje na koncie użytkownika i/lub uniemożliwić dalszy dostęp do takich plików ze Strony Internetowej.

Ponadto, Użytkownik wyraża zgodę na to, że BIZAY nie będzie odpowiedzialny wobec Użytkownika lub osób trzecich za jakiekolwiek anulowanie Użytkownikowi dostępu do strony internetowej. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z którymkolwiek z warunków umowy lub jest w jakikolwiek sposób niezadowolony z serwisu, jedynym sposobem odwołania jest natychmiastowe zaprzestanie korzystania z serwisu i/lub usunięcie konta. W tym celu użytkownik musi wysłać e-mail z taką prośbą na adres e-mail [email protected].

Rozwiązanie niniejszej umowy nie ma wpływu na odpowiednie prawa i obowiązki stron (w tym, bez ograniczeń, zobowiązania płatnicze) powstałe przed datą rozwiązania umowy.

3.2 Odszkodowanie

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić BIZAY przed wszelkimi wyrokami, stratami, zobowiązaniami, kosztami i wydatkami, w tym, ale nie wyłącznie, przed uzasadnionymi honorariami prawników i ekspertów oraz kosztami postępowania sądowego wynikającymi z lub na ich podstawie:

 • Treści, które Użytkownik przekazuje, publikuje lub przekazuje za pośrednictwem strony internetowej;
 • Korzystanie z witryny internetowej przez Użytkownika;
 • Połączenie Użytkownika z serwisem;
 • Naruszenie umowy przez Użytkownika;
 • Naruszenie przez Użytkownika praw osób trzecich.
3.3 Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi

Ryzyko związane z korzystaniem przez Użytkownika z niniejszej strony internetowej ponosi wyłącznie ryzyko Użytkownika. Niniejsza strona internetowa oraz informacje, usługi, produkty, programy i materiały dostępne za jej pośrednictwem są dostarczane w stanie i w zależności od dostępności.

Witryna i wszystkie jej treści są udostępniane bez gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym, ale nie wyłącznie, gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego użytku lub jakiegokolwiek naruszenia praw. Obejmuje to:

Wszelkie gwarancje tytułu własności lub dorozumiane gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw własności intelektualnej, bez ograniczeń;

BIZAY nie udziela żadnej gwarancji:

 • Że strona lub jej zawartość będzie odpowiadać potrzebom Użytkownika;
 • Czy strona internetowa lub usługa będzie ciągła, terminowa, bezpieczna lub wolna od błędów;
 • Że jakość produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Użytkownika za pośrednictwem serwisu internetowego będzie odpowiadać jego oczekiwaniom;
 • Ewentualne wady zostaną naprawione;
 • W odniesieniu do nieautoryzowanego dostępu lub korzystania z naszych bezpiecznych serwerów i/lub przechowywanych na nich danych osobowych i/lub finansowych;
 • Wszelkie błędy, wirusy lub podobne, które mogą być przekazywane do lub za pośrednictwem naszych usług przez osoby trzecie;
 • Możliwe, że na stronie mogą pojawić się odniesienia i linki do produktów lub usług niezależnych firm. Odniesienia te i linki są udostępniane bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej.

Użytkownik wyraża zgodę na to, że BIZAY nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika w związku z witryną lub jakąkolwiek zawartością witryny. Użytkownik wyraźnie zgadza się, że ryzyko związane z korzystaniem z tej strony internetowej, w tym z wszelkich treści, danych lub oprogramowania rozpowszechnianych na stronie internetowej, pobranych lub udostępnionych na niej, lub za jej pośrednictwem, ponosi wyłącznie użytkownik. Użytkownik rozumie i wyraża zgodę na przejęcie przez niego pełnej odpowiedzialności za wszelkie wyrządzone szkody.

3.4 Ograniczenie odpowiedzialności

Ani BIZAY ani jej członkowie kadry kierowniczej, pracownicy, dyrektorzy, agenci, dostawcy ani żadna inna strona zaangażowana w tworzenie, produkcję, przesyłanie lub dystrybucję usług BIZAY lub związanych z nimi usług w żadnych okolicznościach, w tym, bez ograniczeń, w przypadku własnego zaniedbania, nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek stratę lub szkodę o charakterze bezpośrednim lub pośrednim, w tym, bez ograniczeń, za szkody z tytułu utraconych zysków, wartości firmy, użytkowania, danych lub innych strat niematerialnych (nawet jeśli BIZAY została poinformowana o możliwości powstania takich obowiązków odszkodowawczych), w wyniku czego nie ponosi odpowiedzialności:

 • Korzystanie lub niemożność korzystania z tej strony internetowej;
 • Koszt zakupu towarów i usług w celu zastąpienia wszelkich towarów, danych, informacji lub usług zakupionych lub uzyskanych, lub otrzymanych wiadomości, lub transakcji zawartych za pośrednictwem lub ze strony internetowej;
 • Nieautoryzowany dostęp do transmisji danych lub danych użytkownika lub ich zmiana;
 • Oświadczenia lub zachowania osób trzecich na stronie internetowej lub,
 • Wszelkie inne pytania dotyczące strony internetowej.

Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości, że BIZAY nie ponosi odpowiedzialności za zniesławiające, obraźliwe lub niezgodne z prawem treści lub zachowania osób trzecich, oraz że ryzyko obrażeń lub szkód z nich wynikających leży wyłącznie po stronie Użytkownika.

3.5 Gwarancja satysfakcji

BIZAY daje Ci pewność, że jej produkty i usługi są wysokiej jakości. Jeśli nie jesteś w 100% zadowolony z zakupu, musisz tylko skontaktować się z BIZAY i przestrzegać naszej polityki zwrotów.

BIZAY bardzo poważnie traktuje swoje zaangażowanie na rzecz zadowolenia klienta. Istnieją jednak pewne sytuacje, które są poza naszym zasięgiem, a zatem nie są objęte tą gwarancją. Proszę pamiętać, że nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności za:

 • Błędy ortograficzne, interpunkcyjne lub gramatyczne klienta;
 • Słaba jakość lub niska rozdzielczość załadowanych obrazów;
 • Błędy projektowe popełnione przez klienta podczas procesu tworzenia produktu;
 • Niewłaściwy wybór opcji, takich jak: wykończenie, ilość lub rodzaj produktu;
 • Wady produktów wykryte po dostarczeniu ich do klienta;
 • Nieprawidłowe wskazanie adresu przez klienta.

Zalecamy dokładne zapoznanie się z rysunkami i skorygowanie ewentualnych błędów przed złożeniem zamówienia. Aby móc nadal obniżać ceny i oferować swoim klientom te wspaniałe oferty i zniżki, BIZAY nie dostarcza dowodów dokumentów stworzonych przez swoich klientów po przetworzeniu zamówień.

Zwrot pieniędzy klientowi wymaga zwrotu całego produktu przez klienta. Po prawidłowym otrzymaniu, dział finansowy BIZAY zwróci zapłaconą kwotę.

3.6. Kampanie promocyjne

Nie jest możliwe zgromadzenie kilku kampanii promocyjnych. Z tego powodu, gdy na miejscu jest kilka kampanii promocyjnych, automatycznie przyznawany jest najwyższy rabat.

Nadużywanie strony internetowej w celu uzyskania przez Użytkownika nienależnych korzyści finansowych (promocji, rabatów lub innych) stanowi przestępstwo oszustwa, uprawniające BIZAY do usunięcia konta Użytkownika, anulowania wszelkich korzyści ekonomicznych lub innych, do których Użytkownik bezprawnie uzyskał dostęp, ścigania lub dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych Użytkownika oraz żądania odszkodowania za szkody majątkowe i moralne.

Oferty promocyjne lub kampanie prezentowane na naszej stronie są ważne tylko w momencie ich prezentacji. BIZAY zastrzega sobie prawo do anulowania działań lub kampanii promocyjnych bądź do ich zawieszenia na tak długo, jak uzna to za konieczne, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Klienta.

3.6.1 Kampania na rzecz zaopatrzenia portu

Kampania Oferta wysyłkowa polega na zwrocie wartości przesyłki zamówienia. W tym celu na konto klienta BIZAY zostanie przelany kredyt.

Kampania jest ważna dla każdej opcji dostawy, ale wartość zwracana na konto klienta jest zawsze wartością odpowiadającą najbardziej ekonomicznej opcji wysyłki.

Wartość przesyłki zostanie automatycznie zwrócona na konto klienta BIZAY, gdy płatność zostanie potwierdzona. Zwracaną kwotę można sprawdzić w obszarze "Moje konto" > "Każdy wygrywa" i można ją wykorzystać w ciągu kolejnych 89 dni. Aby to zrobić, wystarczy kliknąć na "Use Balance" w kroku 3 koszyka, przed sfinalizowaniem zamówienia. Jeżeli klient nie wykorzysta kredytu we wskazanym terminie, zostanie on uznany za wygasły i kwota ta nie może zostać odzyskana.

Kampania będzie dostępna ponownie w każdym zakupie 90 dni po udostępnieniu kredytu na koncie klienta BIZAY. Zniżka zostanie ponownie wyświetlona w koszyku, jak wyjaśniono powyżej.

Kampania ta może, ale nie musi, kumulować się z innymi kampaniami. Jeżeli kampania ma charakter kumulatywny, obejmuje jedynie wartość netto faktycznie zapłaconą przez klienta.

BIZAY zastrzega sobie prawo do zmiany warunków tej kampanii w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia.

3.6.2 Rabat dla nowych klientów

Wszyscy nowi klienci korzystają z promocyjnej zniżki 25,00 zl zastosowanie do zakupu produktu o cenie równej lub wyższej niż 60,00 zl. Nie jest możliwe zgromadzenie kilku kampanii promocyjnych. Z tego powodu, w przypadku prowadzenia innych kampanii promocyjnych, automatycznie przyznawany jest najwyższy rabat.

3.6.3 Wszystkie kampanie na rzecz zwycięstwa

Kampania Everyone Wins polega na przypisaniu wartości 14,00 zl do konta klienta dla klientów, którzy zarejestrują się na stronie internetowej poprzez link w kampanii Everyone Wins udostępniony przez już zarejestrowanego klienta. Gdy klient, który zarejestrował się na warunkach opisanych powyżej, dokonuje pierwszego zakupu, 22,00 zl jest zapisywany na koncie klienta, który początkowo udostępnił link do rejestracji. Poprzez zgromadzenie kwoty równej lub większej niż 435,00 zl na koncie klienta za pośrednictwem tej kampanii, klient ma możliwość zwrotu zgromadzonej kwoty. Kwota zostanie udostępniona za pomocą karty przedpłaconej na życzenie klienta. Karta zostanie wysłana na adres Klienta, przy czym konieczne jest przesłanie przez Klienta wszystkich elementów identyfikacyjnych wymaganych przez BIZAY w momencie składania wniosku o zwrot.

3.6.4 Inne kampanie

Informacje te nie są wyczerpujące i mogą być okazjonalnie nakładane przez inne obowiązujące kampanie.

IV. Warunki sprzedaży - Polityka wysyłki i zwrotów
4.1 Anulowanie zamówienia

Po zakończeniu procesu zakupu, produkty nie mogą być modyfikowane, a zamówienie anulowane. Aby zapewnić dostawę w krótkim czasie, zamówienia są realizowane natychmiast, co zapobiega jakimkolwiek zmianom. Ponieważ jest to produkt w 100% dostosowany do potrzeb klienta, anulowanie zamówienia jest niedozwolone.

BIZAY zastrzega sobie jednak prawo do anulowania bezpłatnego lub promocyjnego zamówienia produktu w przypadku, gdy istnieje jakikolwiek fałszywy lub wątpliwy element identyfikacyjny (nazwa, adres e-mail, adres do faktury, adres wysyłki, kontakt, numer karty kredytowej Użytkownika).

4.2 Zwroty

BIZAY zobowiązuje się do pełnego odtworzenia zamówienia w wersji podanej przez wydawcę, chroniąc się przed drobnymi zmianami koloru charakterystycznego dla druku offsetowego, błędami ortograficznymi, błędami treści lub innymi błędami, za które odpowiada klient.

Głębokie dążenie do zapewnienia 100% satysfakcji. Jednakże w sytuacjach, gdy zamówienie nie jest zgodne z zamówieniem złożonym przez klienta (tylko w przypadku uszkodzenia lub wady zamówienia), BIZAY zobowiązuje się do ponownego wydrukowania produktu w krótkim czasie (bez ponoszenia kosztów przez klienta) lub zwrotu kwoty zapłaconej przez klienta za zamówienie, w którym to przypadku klient powinien wysłać e-mail z zamówieniem na adres [email protected], w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania produktu. W takim przypadku do dochodzenia należy dołączyć cyfrowy obraz produktu. W ten sposób, wymiana lub zwrot zamówienia może być dokonany natychmiast po otrzymaniu przez nas Twojego kontaktu. BIZAY zapewnia, że kwota, o której mowa (całkowita kwota wydana na produkt wraz z kosztami wysyłki) zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od daty kontaktu.

4.3 Ceny

Ceny produktów są opisane na stronie internetowej i podane w euro. Ceny i produkty mogą ulec zmianie według uznania BIZAY. BIZAY może od czasu do czasu oferować rabaty promocyjne. Użytkownik musi zaakceptować warunki promocji, aby móc skorzystać z rabatu. Użytkownik zobowiązuje się nie używać więcej niż jednego rabatu na artykuł, chyba że BIZAY wyraźnie na to zezwoli.

4.4 Wysyłka

Prawo własności i ryzyko utraty wszystkich zamówionych przez Użytkownika produktów przechodzi na Przewoźnika wraz z przesyłką i przechodzi na Użytkownika po podpisaniu przez niego dowodu otrzymania zamówionych produktów. Zakupy podlegają polityce wysyłkowej i zwrotów BIZAY. BIZAY zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia jakiegokolwiek produktu z jakiegokolwiek powodu, w tym zamówień, które mogą naruszać prawa własności intelektualnej osób trzecich, poprzez powiadomienie Kupującego o anulowaniu zamówienia.

BIZAY oferuje trzy harmonogramy produkcji, w zależności od pilności każdego zamówienia:

 • Do 6 dni roboczych (cena bazowa);
 • 48 godzin roboczych (+ 3% ceny produktu, minimum 8,60 zl);
 • 0 godzin roboczych (+ 15% ceny produktu, minimum 21,57 zl);

Zalecamy, aby w miarę możliwości stosować normalny czas dostawy. Jeśli możemy przewidzieć produkcję Twojego zamówienia, zostanie ono dostarczone do Ciebie przed wyznaczonym terminem.

4.5 Koszty wysyłki

Koszt wysyłki zamówienia zależy od wagi zamówienia i stopnia pilności produkcji, biorąc pod uwagę kod pocztowy dostawy. Aby obliczyć koszty wysyłki i czas dostawy, dodaj produkty do koszyka, przejdź do następnej strony i wprowadź kod pocztowy.

Należy pamiętać, że czas dostawy liczony jest od godziny 14:00 każdego dnia roboczego (czas zamknięcia dla planowania produkcji).

4,6 Płatność

Płatności można dokonywać za pomocą kart Karta kredytowa. Płatność zostanie przelana w dniu złożenia zamówienia. Ostateczną ceną każdego produktu będzie cena podana w dniu i godzinie złożenia zamówienia. Użytkownik zapewnia, że wszystkie dane podane w momencie składania zamówienia są poprawne i ważne. Użytkownik zapewnia, że karta kredytowa/debetowa posiada środki wystarczające do pokrycia kosztów zamówienia. BIZAY zastrzega sobie prawo do uzyskania walidacji z karty kredytowej/debetowej Użytkownika przed realizacją jakiegokolwiek zamówienia. Umowa jest kompletna dopiero po otrzymaniu i potwierdzeniu przez BIZAY kwot. BIZAY zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia złożonego przez Użytkownika.

BIZAY zapewnia, że cały proces płatności odbywa się z pełnym bezpieczeństwem.

4.7 Odesłanie zarządzenia

Jeśli BIZAY wyśle nowe zamówienie z powodu wadliwego produktu, będziesz musiał zwrócić uszkodzony produkt w ciągu 30 dni. BIZAY zastrzega sobie prawo do obciążenia nowego zamówienia, jeśli uszkodzone zamówienie nie zostanie zwrócone w ciągu 30 dni.

4.8 Korekta błędów i nieścisłości

Informacje i listy produktów na tej stronie internetowej mogą zawierać błędy typograficzne lub być niedokładne i mogą nie być kompletne lub aktualne. BIZAY zastrzega sobie zatem prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia (również po złożeniu przez Użytkownika zamówienia). Należy pamiętać, że takie błędy, nieścisłości lub pominięcia mogą dotyczyć opisu, cen i/lub dostępności produktów. BIZAY zastrzega sobie również prawo do ograniczenia lub ograniczenia ilości produktów (nawet po złożeniu przez Użytkownika zamówienia) z jakiegokolwiek powodu, w tym, bez ograniczeń, jeśli produkt narusza jakiekolwiek warunki niniejszej Umowy.

Jeśli produkt jest oferowany do sprzedaży po niewłaściwej cenie lub z błędną informacją z powodu błędu typograficznego, błędu w cenie lub informacji o produkcie, które BIZAY otrzymuje od Partnerów, BIZAY zastrzega sobie prawo do odmowy lub anulowania zamówień na produkty skatalogowane po niewłaściwej cenie.

BIZAY ma prawo do odmowy lub anulowania takich zamówień bez względu na to, czy zostały one już potwierdzone i czy sprzedaż została obciążona przez Klienta. Jeśli zakup został już obciążony, a zamówienie zostało anulowane, BIZAY niezwłocznie wyda kredyt na konto karty kredytowej Klienta lub zwróci kwotę w taki sam sposób, jak dokonano zakupu. Jeśli BIZAY zawyża opłatę za jakikolwiek produkt, zwróci Ci różnicę pomiędzy kwotą, która została pobrana, a prawidłową ceną danego produktu.

4.9 Fakturowanie

Faktura jest wysyłana do klienta za pośrednictwem jego konta e-mail po dokonaniu i potwierdzeniu płatności.

Faktura będzie również dostępna do pobrania poprzez konto klienta BIZAY na stronie internetowej www.bizay.pl.

V. Obowiązujące prawo

Sprzedawcą produktów i usług oferowanych i sprzedawanych na tej stronie jest Binary Subject, S.A., spółka utworzona zgodnie z obowiązującym w Portugalii prawem, z siedzibą w Hipólito Center Park, Fraco F, 2.º A, Bairro Arenes, 2560-628, Torres Vedras.

Wszystkie kwestie związane z ochroną, naruszeniem lub nielegalnym wykorzystaniem materiałów chronionych prawem autorskim będą rozpatrywane i rozwiązywane na podstawie portugalskich ustaw o ochronie praw autorskich. Wszelkie inne kwestie związane z dostępem lub korzystaniem z tej strony internetowej powinny być rozpatrywane i rozwiązywane w oparciu o prawo portugalskie. Wszelkie działania lub postępowania prawne odnoszące się do lub wynikające z dostępu do tej strony lub korzystania z niej będą podejmowane w Portugalii. Jako użytkownik strony zgadzasz się poddać jurysdykcji sądów portugalskich i zgadzasz się, że jurysdykcja jest odpowiednia dla takich działań lub postępowania sądowego. Ponadto zgadzają się Państwo nie twierdzić w żadnych działaniach lub postępowaniach prawnych dotyczących BIZAY, że sąd w Portugalii może być nieodpowiednim forum do prowadzenia takich działań lub postępowań prawnych.

5.1 Alternatywne metody rozstrzygania sporów
W przypadku sporu konsumenckiego określonego w ustawie nr 144/2015 z dnia 8 września, konsument może skorzystać z Europejskiej Platformy internetowego rozstrzygania sporów (dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr) lub z usług następujących podmiotów zajmujących się alternatywnym rozstrzyganiem sporów konsumenckich
 1. CNIACC - Krajowe Centrum Informacji i Arbitrażu Konfliktów Konsumenckich (www.arbitragemdeconsumo.org);
 2. CIMAAL - Centrum Informacji, Mediów i Arbitrażu Konfliktów Konsumenckich w Algarve (www.consumidoronline.pt/)
 3. Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Distrito de Coimbra (www.centrodearbitragemdecoimbra.com);
 4. Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa (www.centroarbitragemlisboa.pt);
 5. Porto Consumer Information and Arbitration Centre (www.cicap.pt);
 6. Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Vale do Ave/Tribunal Arbitral (www.triave.pt);
 7. Centrum Informacji Konsumenckiej, Mediacji i Arbitrażu (Sąd Arbitrażowy ds. Konsumentów) (www.ciab.pt); oraz
 8. Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo da Região Autónoma da Madeira (www.srrh.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/tabid/292/Default.aspx).
 9. Więcej informacji można znaleźć na portalu konsumenckim pod adresem www.srrh.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/tabid/292/Default.aspx.